Novinky VAK Třebíč

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Investiční akce v roce 2016

Svazek realizuje v roce 2016 investiční akci Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura II. fáze (T‑VHI)
a Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací II. fáze (T‑DVK). F
inancování obou akcí z dotací Operačního programu Životní prostředí v rámci 1. výzvy.

ČOV TŘEBÍČ - intenzifikace + Odkanalizování místních částí města Třebíče a obce Okřešice

"TYTO PROJEKTY BYLY FINANČNĚ PODPOŘENY MĚSTEM TŘEBÍČ"

VODOVOD ROKYTNICKO II. ETAPA - PŘIVADĚČE

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozhsahu na akci: "VODOVOD ROKYTNICKO II. ETAPA - PŘIVADĚČE"
Zpracování dokumentace pro stavební řízení včetně intenýrské činnosti na stavbu "VODOVOD ROKYTNICKO II. ETAPA - PŘIVADĚČE"

Přibyslavice – kanalizace II. etapa

Přibyslavice – kanalizace II. etapa IČP 258278 Operační program Životní prostředí, výzva č.3. výzva OPŽP – individuální projekty Tento projekt napomáhá ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany Evropské unie. Vyvěšeno dne: 29. 10. 2012

Kožichovice – kanalizace s napojením na ČOV Třebíč

Kožichovice – kanalizace s napojením na ČOV Třebíč IČP 237880 Operační program Životní prostředí, výzva č.3. výzva OPŽP – individuální projekty Tento projekt napomáhá ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany Evropské unie. Vyvěšeno dne: 29. 10. 2012

Projekt „Rekonstrukce ÚV Opatov“ ID 001190012

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil v prosinci roku 2011 rekonstrukci úpravny vody Opatov. Stavba zahrnuje novou technologickou linku včetně čerpacích stanic na VDJ Opatov a VDJ Předín a rekonstrukci stavební části objektu úpravny. Zveřejněno: 15. 12. 2011

Projekt „Jamolice – kanalizace a ČOV“ č. 009047941

V měsíci dubnu byly zahájené přípravné práce v Obci Jamolice na stavbě splaškové kanalizace s likvidací odpadních vod v nové ČOV. Realizovat se bude 4,03 km stokové sítě a nová mechanicko-biologické čistírna kapacitně umožňující připojení 525 EO ( ekvivalentních obyvatel). Zveřejněno: 16. 04. 2012

Projekt „Výčapy – kanalizace a ČOV“ č. 10049341

Jedna z dalších úspěšných projektů ke zlepšení životního prostředí, u něhož je investorem svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE, je stavebně zahájená 2. května 2012. Zhotovitelem stavby je sdružení „Výčapy – Sdružení TENZA – MBM“. Zveřejněno: 16. 04. 2012

Projekt „Pokojovice – kanalizace a ČOV“ č. 10049261

V měsíci dubnu byly zahájené přípravné práce v Obci Pokojovice na stavbě splaškové kanalizace s likvidací odpadních vod v nově realizované ČOV. Vodní dílo představuje 1,65 km nově budované stokové sítě a realizaci mechanicko-biologické čistírny s kapacitou pro napojení 100 EO ( ekvivalentních obyvatel). Zveřejněno: 16. 04. 2012

Projekt „Průzkum zdrojů podzemních vod Římov“ č. 10061656

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil v srpnu letošního roku projekt „Průzkum zdrojů podzemních vod Římov“. Zveřejněno dne: 12. 9. 2011

Projekt „Jaroměřice kanalizace – dostavba a rekonstrukce“ č. 09030681

Další úspěšný projekt svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE realizovaný v rámci Operačního programu Životního prostředí, jehož cílem je zlepšování vodohospodářské infrastruktury v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zveřejněno 28. 04. 2011

„Přibyslavice – kanalizace, II.etapa“

VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči, zahájil v srpnu letošního roku projekt „Přibyslavice – kanalizace, II.etapa“, jehož účelem je odvádění splaškových odpadních vod z části obce Přibyslavice na ČOV Přibyslavice. Zveřejněno 24. 9. 2010

„Hrotovice – kanalizace I. a intenzifikace ČOV“

VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči, zahájil v březnu letošního roku projekt „Hrotovice – kanalizace I. a intenzifikace ČOV“, jehož účelem je částečná rekonstrukce stávající stokové sítě, výstavba nových stok a intenzifikace stávající ČOV. Zveřejněno 11. 5. 2010

„Kožichovice – kanalizace s napojením na ČOV Třebíč“

VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči, zahájil v březnu letošního roku projekt „Kožichovice – kanalizace s napojením na ČOV Třebíč“, jehož účelem je odvádění splaškových odpadních vod s přečerpáním do stokové sítě města Třebíč a následnou likvidací na městské čistírně odpadních vod. Zveřejněno 11. 5. 2010

Projekt Pitná voda ukončen

26.listopadu 2009 proběhla v Třebíči slavnostní konference u příležitosti ukončení projektu Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za účasti zástupců měst, obcí, kraje, svazku obcí, VAS a mnoha dalších hostů. Nejprve přítomné přivítali starosta města Ing.Uher, místostarosta města a zároveň předseda představenstva svazku obcí p.Mašek. Poté byl promítán film o heraltickém vodovodu, po jeho skončení představili svoji prezentaci Ing.Hedbávný z VAS a Ing.Kokeš ze svazku obcí. Následovalo kulturní vystoupení houslistky Ilony Stryové a pomyslnou tečku za dopoledním programem obstarali svými projevy zástupci projektantů a zhotovitelů. Během polední přestávky měli zúčastnění možnost pohovořit si nejen na téma voda. Odpolední program zahájilo kulturní vystoupení Roberta Jíchy a Hany Holišové, následovaly projevy hostů RNDr.Ambrožové-Říhové, Ing.Melounové a Ing.Dolejše a tímto se přiblížil závěr, který obstaral společný oběd.

Rekonstrukce pracoviště vodárenského dispečinku skončila

V říjnu roku 2009 je postupně uváděno do provozu rekonstruované pracoviště vodárenského dispečinku nacházející se v budově VAS, a.s. divize Třebíč na Kubišově ulici. Slouží nejen provozním a vodárenským účelům, ale i prezentaci vodárenství žákům základních škol, studentům a široké veřejnosti. Vodárenský dispečink nyní patří mezi čtveřici(vodárenský areál Heraltice, čistírna odpadních vod Třebíč, vodojem Žákova zahrada, vodárenský dispečink) takto zpřístupněných vodárenských objektů.

Projekt Pitná voda

Projekt „Pitná voda“ byl realizován v letech 2007 až 2009. Vodárenská soustava Jihozápadní Moravy se nachází z velké části na území regionů Žďár nad Sázavou, Třebíč a Znojmo. Soustava je tvořena třemi provozně oddělenými částmi a to Skupinovým vodovodem Třebíčsko, Skupinovým vodovodem Žďársko s předávacím místem ČS Ovčírna a přivaděčem Heraltice. V tomto projektu je řešena jižní část vodárenské soustavy - Skupinový vodovod Třebíčsko, který zajišťuje zásobení pitnou vodou na území regionů Třebíč a částečně Znojmo z vodárenské nádrže Vranov, jižní část skupinového vodovodu Žďársko, který se nachází v regionu Třebíč a zajišťuje zásobení pitnou vodou severní část regionu Třebíč z vodárenské nádrže Mostiště a trasu západní, která přivádí vodu z prameniště Heraltice do města Třebíč.

Vodovod Čechtínsko

V roce 2007 byla zahájena výstavba dalšího z řady vodovodů, tentokrát s názvem vodovod Čechtínsko. Na podzim roku 2009 proběhly dokončovací práce, následovala kolaudace díla a po ní uvedení do trvalého provozu. Tento nový vodovodní systém zásobuje pitnou vodou obce severozápadní části regionu Třebíč - Horní Vilémovice, Benetice včetně Věstoňovic, Čechtín, Kouty, Chlum. Jde o oblast, kde v poslední době dochází ke zhoršování kvality vody ve stávajících zdrojích a to především v parametrech dusičnanů. Celková délka vodovodních řadů uvedené akce je bezmála 20 kilometrů potrubí, přičemž celkové náklady stavby činí cca 51 mil. Kč. Z této částky tvoří dotace MZe cca 22,4 mil. Kč., dotace Kraje Vysočina cca 4,8 mil. Kč a zbytek vlastní zdroje svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE a výše uvedených obcí.

Hydrogeologický průzkum heraltického prameniště

Díky součinnosti svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči, divize Třebíč VAS, a.s., firmy Geomin Jihlava a za podpory Ministerstva životního prostředí ČR byl úspěšně ukončen hydrogeologický průzkum heraltického prameniště. Navázal na historický průzkum této významné lokality a moderními metodami zjišťoval možnost získávat více vody ze stávajících pramenišť nebo objevit zdroje nové. Podařilo se tak lokalizovat a vybudovat dva nové vrty, které by dle výsledku čerpacích zkoušek mohly posílit vydatnost tohoto kvalitního zdroje až o 150 tisíc m3 za rok. V současné době usiluje vlastník vodovodu o získání finančních prostředků na technologické vystrojení a připojení těchto nových vrtů ke stávajícímu zdroji.

Oslavy třebíčského vodárenství

10. června 2008 proběhly oslavy trebíčského vodárenství u příležitosti 120 let vodovodu v Třebíči za účasti zástupců města, kraje, svazku, VAS a mnoha dalších hostů. Nejprve přítomné přivítal starosta města Ing.Uher, poté byl promítán film o památkách města, po jeho skončení promluvila Ing.Jáglová z MŽP, dále Ing.Rohovský z kraje Vysočina, Ing.Hlaváč a Ing.Hedbávný z VAS, p.Mašek a Ing.Kokeš ze svazku obcí. Pomyslnou tečku za dopoledním programem obstarali svým vystoupením herci Městského divadla Brno. Během polední přestávky měli zúčastnění možnost pohovořit si nejen na téma voda. Odpolední program zahájilo promítání filmu o třebíčském vodárenství, následovaly projevy hostů Ing.Melounová, Ing.Dolejš a MUDr.Kožíšek a tímto se přiblížil závěr, který obstaral společný oběd. Po jeho skončení byla možnost navštívit třebíčské památky.

Vodojem Žákova zahrada v Třebíči - první školní exkurze

Poté co na podzim loňského roku proběhlo slavnostní zprovoznění zrekonstruovaného vodojemu Žákova zahrada v Třebíči na ul. Jiráskova, měl tento vodárenský objekt tu čest uvítat dne 18. dubna 2008 první školní exkurzi. Děti a učitele ze ZŠ na ulici Kpt. Jaroše přivítal tajemník svazku Ing. Kokeš a průvodkyně areálu paní Kotrbová. Vodojem Žákova zahrada patří mezi trojici (vodárenský areál Heraltice, čistírna odpadních vod Třebíč, vodojem Žákova zahrada) takto zpřístupněných vodárenských objektů.

Moravský Krumlov - rekonstrukce ČOV Zámecká

VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči a Město Moravský Krumlov jako investoři na straně jedné, firma Hakov Hranice jako zhotovitel na straně druhé a provozovatel VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. provoz Moravský Krumlov; to jsou hlavní účastníci stavby rekonstrukce ČOV Zámecká.

Rekonstrukce vodojemu Žákova zahrada v Třebíči úspěšně dokončena

Slavnostní zprovoznění nově zrekonstruovaného vodojemu proběhlo 25. září 2007 za účasti zástupců několika organizací Kraje Vysočina-odboru vodního a lesního hospodářství, Krajské Hygienické stanice Jihlava, MěÚ Třebíč-referátu životního prostředí, Města Třebíč, VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTi a.s., divize Třebíč, firem VESAS a.s. Třebíč a V-STAV a.s. Hrotovice, ZŠ Masarykova Třebíč, svazku obcí VAK se sídlem v Třebíči Přestřižení pásky se ujal předseda představenstva svazku obcí Miloš Mašek.

Slavnostní zahájení projektu

Dalším významným projektem tentokrát v oblasti pitné vody je akce s názvem "Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy-region Třebíčsko" zkráceně "Pitná voda". Jedná se o rekonstrukci vodovodních přivaděčů přivádějících pitnou vodu do Třebíče; přivadeč Častohostice-Třebíč, přivaděč Ovčírna-Třebíč, přivaděč Heraltice-Třebíč a dále o rekonstrukci úpravny vody Štítary. Slavnostního zahájení dne 12.září 2007 se zúčastnil i ministr životního prostředí, zástupci zhotovitelských firem, budoucího provozovatele a v silném zastoupení také investor.

Projekt Dyje I.etapa ukončen

Za účasti prezidenta republiky, zástupců kraje Vysočina, starostů, projektantů, zhotovitelů, investora a mnoha dalších hostů proběhlo dne 12. září 2007 slavnostní ukončení stavby dílčího projektu "D - Třebíčsko" projektu "Dyje I.etapa" Nejprve došlo k přestřižení pásky na nově vybudované ČOV Náměšť/Oslavou a poté proběhla tisková konference v třebíčském divadle Pasáž.

Kanalizace Opatov - Předín dokončena

Kanalizace Opatov – Předín Akce byla vybudována nákladem 78 287 tis. Kč v letech 2005 a 2006. Z toho 58 715 tis Kč byly dotace EU, 7 828 tis. Kč dotace SFŽP ČR a 3 914 tis. Kč půjčka SFŽP. Zbývající částka byla pokryta vlastními zdroji Dobrovolného svazku obcí Předín - Opatov a zdroji svazku Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči. Akce zahrnuje rozšíření stávající ČOV v obci Opatov ze stávajících 725 EO na 2100 EO včetně rozšíření oddílné gravitační kanalizace v obci Opatov a vybudování nové oddílné gravitační kanalizace s přečerpáváním v obci Předín a s napojením na ČOV Opatov. Napojení obce Předín je pomocí výtlačného řadu s centrální čerpací stanicí. Vzhledem k členitosti terénu jsou na rozvodné síti v obci Předín umístěny další dvě čerpací stanice. Na základě realizování této akce došlo ke 100% napojení obce Opatov a Předín na ČOV Opatov a z ekologického hlediska zabránění vypouštění odpadních vod do místní vodoteče. V obci Opatov byla stávající kanalizace o délce 3800m rozšířena o 3010m rozvodných řadů z materiálu PVC 300mm a provedeno 1183m přípojek.. V obci Předín bylo vybudováno 5235m rozvodných řadů z kameninových trub KT 250 a 288m z materiálu PVC 250, včetně 1643m přípojek a 2559 m výtlačných řadů. Jedná se o výtlačné řady v obci o celkové délce 126m a dvou čerpacích stanic (ČS 02, ČS 03) umístěných u místní vodoteče (řeka Brtnička), a 2433m výtlačného řadu z centrální čerpací stanice (ČS 01) do obce Opatov. Výtlačné řady jsou vybudovány z materiálu PE100 a PE80 jako tlakové s litinovými kontrolními a čistícími tvarovkami umístěnými do kontrolních prefabrikovaných železobetonových šachet.. Technologický proces čerpání z čerpacích stanic na ČOV je řízen automaticky s přenosem signálů na centrální dispečink Vodárenské akciové společnosti a.s. divize Třebíč. ČOV v obci Opatov byla dobudována na kapacitu 2100 EO. Jedná se o mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod s technologií nízkozatížené aktivace s biologickou nitrifikací a denitrifikací se stářím kalu min.20 dnů a s oddělenou aerobní stabilizací kalu s možností chemického srážení a odvozem k odvodnění a hygienizaci. Objem aktivačních nádrží 2 x 222 m3 Objem dosazovacích nádrží 2 x 46 m3 Objem stabilizační nádrže kalu 54 m3 Objem uskladňovacá nádrže kalu 2 x 115 m3 Technologický proces čištění na ČOV je řízen počítačem s přenosem dat a funkcí na centrální dispečink Vodárenské akciové společnosti a.s. divize Třebíč.

Výstavba kanalizace v Moravském Krumlově zahájena

Poklepáním základního kamene byla 16. října 2006 zahájena výstavba I. etapy rekonstrukce kanalizace v Moravském Krumlově. Celkem bude zrekonstruováno či nově položeno přes 3 000 m kanalizačního potrubí a přes 2 000 m kanalizačních přípojek.

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek