Předmět činnosti svazku obcí

Předmět činnosti svazku obcí je rozdělen na dva okruhy činností, a to na hlavní a vedlejší.

Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti je:

 1. Ochrana životního prostředí
 2. Zajištění koncepčního rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními v obcích, sdružených ve svazku i obcí mimo sdružení svazku, s přihlédnutím k povinnostem dotčených resortů, krajů a provozovatele
 3. Řešení kvality dodávané vody, např. v ochranných pásmench
 4. Stanovování výše vodného a stočného na příslušné období jménem obce při respektování uzavřených smluv s provozovatelem

Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti je:

 1. Zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
 2. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, vodohospodářských děl
 3. Hospodaření s nemovitým a movitým majetkem  v oblasti vodního hospodářství
 4. Pronájem majetku k provozování provozovateli na základě uzavřených a ročně aktualizovaných smluv
 5. Investorská inženýrská činnost
 6. Zajištění zdrojů pro obnovu vodovodů a kanalizací, zdroji budou výnosy z aktivit svazku, případně svazek zajistí i jiné zdroje, o jejichž využití rozhodne Valná hromada svazku
 7. Podnikatelská čínnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost, prodej vody

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek