Aktuální zprávy VaK Třebíč - dobrovolný svazek obcí

Investiční akce v roce 2016

Svazek realizuje v roce 2016 investiční akci Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura II. fáze
(T‑VHI) a Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací II. fáze (T‑DVK). F
inancování obou akcí z dotací Operačního programu Životní prostředí v rámci 61. výzvy.

Celý článek

Prezentace z pracovního semináře

V sekci Ke stažení je uložena prezentace k aktuální vodohospodářské tematice

Systém pro inspekci kanalizace kamerou

V roce 2014 jsme zakoupili systém pro inspekci kanalizace kamerou od českobudějovické firmy I.B.O.S. EU a.s.

Tato kamera bude sloužit nejen pro potřeby členských obcí svazku, ale i pro širokou veřejnost. Její provoz zajišťuje VAS, a. s., divize Třebíč.

Cenu kamerové prohlídky kanalizace naleznete v ceníku služeb VAS.

Ukázky realizace vestaveb kamer si můžete prohlédnout na stránkách dodavatele.

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

 

banner-opzp-fs-erdf

Tisková zpráva

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

V rámci stavby vodovodu bude posílen stávající zdroj v Heralticích o dva nové vrty VH3 a VH4. Poblíž obce Pokojovice bude na odbočce ze stávajícího přivaděče pro Třebíč vybudována čerpací stanice VDJ+ČS Rokytnicko, odkud se voda vyčerpá do VDJ Kobylí Hlava a dále již bude pokračovat gravitačně přívodným řadem do jednotlivých obcí. V obci Římov bude vybudována nová rozvodná vodovodní síť u ostatních obcí zůstanou zachovány stávající rozvodné řady místních vodovodů.

V obci Čáslavice bude vybudována kombinovaná kanalizace (částečně jednotná a částečné splašková) v délce 6,62 km s jednou čerpací stanicí a likvidací odpadních vod na mechanicko‑biologické čistírně odpadních vod o kapacitě 616 EO.

V obci Římov bude vybudována oddílná splašková kanalizace v délce 3,95 km s likvidací odpadních vod na nové mechanicko biologické čistírně odpadních vod o kapacitě 430 EO.

Jedná se o projekt připravovaný a realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí - prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií‑Fondem soudržnosi a Státním fondem životního prostředí ČR. Vlastní zdroje tvoří finanční prostředky dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE. 

Plánovaný termín dokončení akce je červen 2015. 

                                                                                                Ing. Karel Nedvědický

                                                                                                 tajemník svazku, v. r.


Zveřejněno dne: 11. 4. 2013

„KANALIZACE POLÁNKA A ROKYTNÁ“

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: "KANALIZACE POLÁNKA A ROKYTNÁ"
Zpracování dokumentace pro stavební řízení včetně inženýrské činnosti "KANALIZACE POLÁNKA A ROKYTNÁ"

Zveřejněno dne: 24.08.2011

Archiv článků

Aktuálně

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč schválilo cenu vody pro rok 2018

vodné: 43,81 Kč

stočné: 35,05 Kč

Nárůst oproti roku 2017 činí 2,6%

Dotace z OPŽP pro období 2014-2020

Dotace zveřejněny v sekci Investice

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

Projekt „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“ č. 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči zahájil stavbu „VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA“.

Cílem tohoto projektu je napojení obcí Chlístov, Rokytnice nad Rokytnou včetně místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek na oblastní vodovod zásobovaný ze zdroje v Heralticích. Dále odkanalizování obcí Čáslavice a Římov s čištěním odpadních vod na nových obecních ČOV.

Více novinek