Investice

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
MĚSTA A OBCE
DOTOVANÉ PROJEKTY

Veřejné zakázky

 • Portál pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek naleznete zde.

Projekty finančně podpořené městem Třebíč

 • ČOV Třebíč – intenzifikace
 • Odkanalizování místních částí města Třebíče a obce Okřešice
 • Třebíč, ul. Bráfova
 • Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura
 • Třebíč – rekonstrukce kanalizace ul. Heyrovského
 • Třebíč – rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská brána
 • Technická a dopravní infrastruktura – Třebíč, Na Kopcích, sektor B3, B6, R6
 • Třebíč – ulice Zdislavina, podchycení volné výustě
 • Třebíč – rekonstrukce kanalizace a odovodu na ulici Řípovská a Seifertova
 • Pocoucov Budíkovice – kanalizace
 • Račerovice, Okřešice – kanalizace
 • Třebíč – ulice Chelčického, Křižíkova rekce K+V
 • Třebíč – ulice Rafaelova – prodloužení IS
 • Třebíč – lokalita Za Poliklinikou – prodloužení IS
 • Třebíč – Karlovo nám. REKONSTRUKCE V+K
 • Třebíč – ul. Táborská rekonstrukce V+K
 • Rekonstrukce kanalizace a vodovodu, ul. Přerovského

MĚSTO TŘBÍČ – INVESTICE 2022

Třebíč – LOKALITA Za Poliklinikou, technická infrastruktura

Poskytnutá dotace: 2 939 168,- Kč

Město Třebíč realizuje technickou infrastrukturu pod názvem LOKALITA Za Poliklinikou, komunikace a technická infrastruktura. Součástí je stavba kanalizace a vodovodu, u níž je investorem svazek VODOVODY A KANALIZACE.

 

Třebíč – Karlovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Poskytnutá dotace: 10 615 000,- Kč

Město Třebíč realizuje investiční akci „Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči“, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci technické a dopravní infrastruktury v prostoru Karlova náměstí (komunikace a zpevněné plochy, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, metropolitní síť, sadové úpravy a mobiliář, vybudování kašen). Svazek VODOVODY A KANALIZACE je investorem rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

 

Třebíč – ul. Táborská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Poskytnutá dotace: 3 081 000,- Kč

Svazek VODOVODY A KANALIZACE připravuje investiční akci Třebíč – ulice – Táborská, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

 

Třebíč – dešťová zdrž

Poskytnutá dotace: 6 000 000,- Kč

Stavbu financovanou z OPŽP tvoří:
– čerpací stanice dešťových vod

– dešťová zdrž v areálu ČOV Třebíč o užitném objemu 1 820 m3

– kanalizační sběrač A v délce 405 m, materiál sklolaminát DN 1000

– dešťová zdrž na pozemku užívaném společností Chaloupky o.p.s., užitný objem 1 300 m3

– rekonstrukce odlehčovacích komor OK1A, OK1D

– lapák písku

 

Třebíč – archeologický průzkum

Poskytnutá dotace: 700 000,- Kč

Město Třebíč je investorem akce „Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči“. Svazek VODOVODY A KANALIZACE zrealizoval výměnu kanalizačního řadu a vodovodního potrubí. Povinný archeologický průzkum zajišťuje Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Jihlava. V průběhu zemních prací byly objevené archeologické nálezy, které vyžadují provést arch. Dohled a zpracování dokumentace archeologických objektů.

Třebíče – ul. Sirotčí, výměna části vodovodu

Poskytnutá dotace: 236 400,- Kč

Realizace výměny části vodovodu na ul. Sirotčí v Třebíči.

 

MĚSTO TŘEBÍČ – INVESTICE 2023

Třebíč – ul. Nerudova, Mrštíkova, Úvoz – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Poskytnutá dotace: 4 550 000,- Kč

Projekt řeší intenzifikaci ulic:

– ul. Nerudova (mezi křižovatkami ul. Nerudova-Znojemská a Nerudova-Sedlákova)

– ul. Úvoz (mezi křižovatkami ul. Úvoz-Březinova a Úvoz-Riegrova)

– ul. Mrštíkova (mezi křižovatkami ul. Mrštíkova-Březinova a Mrštíkova-Riegrova)

Dle dohody zajišťuje Svazek již v roce 2022 posílení vodovodního řadu v ulici Mrštíkova.

 

Třebíč – ul. Dvorského – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Poskytnutá dotace: 3 600 000,- Kč

Na této ulici se předpokládá výměna vodovodního potrubí, použitý materiál litina DN 80 v délce 260 m včetně vodovodních odboček v celkové délce 189 m. Dále je součástí rekonstrukce kanalizační stoky DN 300 a DN 400, použitý materiál kamenina. Celkové délka kanalizačního řadu činí 246 m a délka odboček 225 m.

 

Kanalizace u Nemocnice Třebíč – nový řad mimo areál nemocnice

Poskytnutá dotace: 1 550 000,- Kč

Jedná se o vybudování nové kanalizační stoky k odvádění splaškové odpadní vody a části dešťových vod z lokality za areálem Nemocnice Třebíč. V úseku parkovací plochy v areálu nemocnice je použité potrubí PVC DN 300 v délce 121 m. V úseku, kde je trasována stoka v příkrém svahu navržené potrubí z tvárné litiny DN 250 v délce 91 m.

 

Třebíč – Hasskova, Martinské nám., Kotlářská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Poskytnutá dotace: 2 000 000,- Kč

Revitalizaci lokality Martinské náměstí připravilo město Třebíč. Svazek VODOVODY A KANALIZACE Třebíč bude investorem stavebních objektů:

Vodovod Hasskova v délce 142 m, materiál litina DN 80

Vodovod Kotlářská v délce 77 m, materiál litina DN 80

Vodovodní přípojky

Kanalizace Hasskova v délce 217 m, materiál kamenina DN 300

Kanalizace Kotlářská v délce 103 m, materiál kamenina DN 300

Kanalizace Martinské náměstí, délka 79 m, materiál kamenina DN 300

Kanalizační přípojky

 

Třebíč – dešťová zdrž, kanalizační sběrač, dešťové zdrže

Poskytnutá dotace: 12 000 000,- Kč

Stavbu financovanou z OPŽP tvoří:
– čerpací stanice dešťových vod

dešťová zdrž v areálu ČOV Třebíč o užitném objemu 1 820 m3

kanalizační sběrač A v délce 405 m, materiál sklolaminát DN 1000

dešťová zdrž na pozemku užívaném společností Chaloupky o.p.s., užitný objem 1 300 m3

rekonstrukce odlehčovacích komor OK1A, OK1D

lapák písku

 

Třebíč – Soukopova, rekonstrukce vodovodu

Poskytnutá dotace: 290 000,- Kč

Položené nové potrubí z litiny DN 100 v předpokládané délce 53 m.

 

Třebíč – M. Majerové (tenisová hala), přeložka vodovodu a kanalizace

Poskytnutá dotace: 3 600 000,- Kč

Jedná se přeložku kanalizačního řadu mimo stávající stavbu tenisové haly. Použitý materiál kamenina DN 400, kanalizační odbočka DN 200. Součástí stavby je též vyvolaná přeložka vodovodního řadu

 

Třebíč – křižovatka 9. května, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Poskytnutá dotace: 2 000 000,- Kč

Vzhledem k závadnému stavu kanalizačního řadu z betonových trub je navržená v dotčeném úseku výměna potrubí za kameninu DN 400 v předpokládané délce 70 m. Dále navržená výměna vodovodního řadu v délce cca 300 m, použitý materiál litina DN 125 a DN 100.

 

Třebíč – Václavské náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Poskytnutá dotace: 1 300 000,- Kč

Součástí projektu revitalizace Václavského náměstí je rekonstrukce vodovodního potrubí v délce cca 7 m (materiál litina) a kanalizačního řadu v délce 100 m (použitý materiál kamenina).

 

SFŽP ČR - STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

 

 

Publicita – výzva č. 167 Lesonicko vodovod

 

PUBLICITA-OPŽP-2021-2027.

ZAHÁJENÍ STAVBY NOVÉ ÚPRAVNY VODY V POKOJOVICÍCH 18.7.2023

Ministerstvo zemědělství

KRAJ VYSOČINA

Projekty finančně podpořené Krajem Vysočina naleznete ZDE Dotace Kraj Vysočina

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

 • Kanalizace Polánka a Rokytná
 • Rekonstrukce vodovodu v místní části Moravského Krumlova – Rokytná
 • Jamolice – kanalizace a ČOV